Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Globálisan*

* Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!

KÖRNYEZET – TERMÉSZET – EMBER

Az embert körülvevő világot környezetnek nevezzük, ami egy térben – időben folyamatosan változó rendszer, és amelyben élettevékenységek, megfordítható és visszafordíthatatlan folyamatok játszódnak le.

 

A környezet egyfajta megközelítéssel a következő övezetekből (szférákból) áll:

a) geoszféra – földfelszín,

b) bioszféra – az élet övezete,

c) technoszféra – mesterséges, épített környezet és infrastruktúra,

d) szocioszféra – társadalmi környezet,

e) nooszféra – globális tudati, szellemi szféra, az emberi tevékenységek övezete.

 

Az ember környezetre gyakorolt hatása egyre növekvő és gyorsuló mértékű; meggondolatlanul növeli a mesterséges övezetek terjedelmét a természetesek rovására, szennyezi a földet, a talajt, a levegőt, a vizet. Mindez veszélyezteti az emberiség jövőjét, az emberi létet.

 

A b) pont alatti bioszféra egységes részeit képező legfontosabb ökoszisztémák Földünkön:

ba) sarkvidék,

bb) sivatag,

bc) tundra,

bd) víz,

be) erdő,

bf)  mező (legelő),

bg) megművelt terület (szántó).

 

Az ökoszisztémák alkotó elemei

1) a föld,

2) a víz,

3) a levegő és

4) az élővilág,

amelyeket természetes környezeti elemeknek is nevezzük,

mesterséges környezeti elemek pedig

5) az épített környezet és

6) az infrastruktúrák.

 

Az élettelen illetve élő természetes környezeti elemek, röviden természeti elemek közül a vadon élő élővilág a természetvédelmi jogban és kezelési gyakorlatban alapvetően természeti értékként és (a többi természeti elem jelenlétének az eredményeként is) természeti területként jelenik meg.

 

Az ökoszisztémák élővilágából a növényzet az asszimilációval különböző mennyiségű szerves anyagot állít elő. Földünk legnagyobb termelékenységű környezeti rendszere az erdő, amelynek növényzete CO2-t köt meg, oxigént szabadít fel, és mezoklíma módosító hatásával, sajátos mikroklímájával is kedvezően hat a környezetre. A globális felmelegedés elleni küzdelemben az erdők fontos szerepet játszanak, fenntartható kezelésük és védelmük a klímaváltozás mérséklésének a legalapvetőbb lehetősége.

 

Sajnos az utóbbi évtizedekben a környezet fokozatos romlása figyelhető meg. A veszélyek tanulmányozása, annak alapján a megelőzése és elhárítása az emberiség jövője érdekében a legfontosabb kötelességeink közé tartozik.

 

Az emberiség létét, jövőjét hat alapprobléma befolyásolja:

1) a Föld lakosságának rohamosan növekvő létszáma miatt a tiszta levegő, a víz és a megfelelő élelmiszer biztosítása,

2) a klasszikus energiahordozók kimerülése,

3) az egyre fokozódó környezetszennyezés,

4) az üvegházhatás és a globális felmelegedés,

5) a legtermelékenyebb ökoszisztémák ijesztő zsugorodása, a természeti területek és a biológiai sokféleség csökkenése, élőhelyek pusztulása és fajok kihalása.

6) a tudatlanság, a békétlenség, a gyűlölködés, a terror és a háborúk, új probléma pedig a migráció.

 

A természet védelme és az emberi természet környezet- és természetvédő nevelése a jövőt szolgálja. A természet az emberi élet alapja – mindkét értelemben.

 

Megjegyzések, fogalmak

 

A bioszféra az élet övezete, a Föld kőzetburkának (a litoszférának), vízburkának (a hidroszférának) és levegőburkának (az atmoszférának) azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe. Pontos vastagsága nehezen mérhető, szélső értékeknek a tengerszint feletti és alatti közel 10 - 10 km adható meg. Az ökoszisztéma [= ökológiai (környezeti) rendszer] a biocenózis (= élőlénytársulás, életközösség) és a biotóp (= élőhely, élettelen abiotikus természetes környezet) együttese, (kapcsolat)rendszere, a bioszféra egységes része. A biocenózis (= életközösség) ugyanazon az élőhelyen egyidejűleg élő populációk kapcsolatrendszere, valamely biotóp meghatározott társulása, élőlények meghatározott csoportja, amelyet többek között az állandó fajkombináció, az önszabályozó képesség és valamely (növény)faj dominanciája jellemez. A populáció egyed feletti szerveződési szint, a faj térben és időben együtt élő, fajon belüli szaporodási közösség. A biotóp (=élőhely) a biocenózis által lakott terület, annak környezete, élettere. Az ökoszisztémák fennmaradásához biológiai sokféleség (biodiverzitás) szükséges, az ökoszisztémák működése a biológiai sokféleség csökkenésével károsodik.

 

GLOBÁLIS PROBLÉMÁK

KÖRNYEZETÜNK VÉDELME

A természeti környezet a fenntartható fejlődés egyik pillére, a természetvédelem ezért a fenntarthatóság alapfeltétele.

fold.gifNapjainkban világviszonylatban egyre szélesebb tudományos, állami és társadalmi köröket foglalkoztat az emberiség jövője, a fenntartható fejlődés és követelményeinek érvényesítése. Az üvegházhatású gázok kibocsátása miatti globális klímaváltozás, az ivóvízbázis védelme és az élelmiszerellátás jövője, valamint a környezetszennyezés és a hulladékkezelés ügye az a néhány fő probléma, amelyek hatékony megoldásának késedelme a Föld természeti környezetét és az emberiség jövőjét is egyre súlyosabban veszélyezteti. A legfontosabb üvegházhatású gáz a CO2, amelynek kibocsátása Földünkön jelentős emelkedést mutat, koncentrációja már-már rekordmagasságú. Hazánkban viszont az utóbbi negyedszázadban a széndioxid kibocsátás egyharmadával csökkent, főleg az időszak első felében nem energiapolitikai intézkedések eredményeként, hanem az ipari és a mezőgazdasági termelés rendszerváltás utáni radikális csökkenése, a gazdasági visszaesés miatt. Hasonlóan csökkent átmenetileg a kibocsátás az európai gazdasági válsággal erősen érintett országokban is. Bolygónk legnagyobb környezetszennyezői egyébként Kína, az Amerikai Egyesült Államok és India.

A természetvédelem egyik alapvető eszköze a környezetvédelem, az emberi környezet védelmét viszont a természet segíti. Az erdők például fontos szerepet játszanak a CO2 felhasználásában. A fenntartható erdőgazdálkodás kereteit meghaladó kitermelés, a trópusi erdőirtások azonban ez ellen hatnak, a felmelegedés pedig az esőerdőket tovább pusztítja. 

Ma már számtalan civil nemzeti és világszervezet, politikai pártok és tüntető tömegek mellett egyházi közösségek is fellépnek a természeti és a mesterséges környezet védelme érdekében. Ferenc pápa „zöld"  enciklikája (2015) az éghajlatváltozással is összefüggésben környezetvédelemről, természetvédelemről szól. A természet és a környezet védelme nem csak jogi, erkölcsi kötelezettség is.

Tartós eredményt elérni csak világszintű és nemzeti összefogással, szigorú szabályozások érvényesítésével, állami és társadalmi együttműködéssel lehet. A környezet és a természet globális védelmét nemzetközi egyezmények segítik.

A klímaváltozás miatt az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséről szól az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiroban aláírt Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC), amelynek kiegészítő jegyzőkönyvét 1997. december 11-én Kiotóban fogadtak el az UNFCCC tagállamok harmadik konferenciáján. A Kiotói Jegyzőkönyvet a 2007. évi IV. törvény hirdeti ki, végrehajtási keretrendszerét a 2007. évi LX. törvény tartalmazza. 

A klímaváltozás, felmelegedés elleni nemzetközi összefogás eddigi legnagyobb eredménye, hogy 2015. december 12-én 195 ország részvételével globális klímavédelmi megállapodás született Párizsban az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 21. klímakonferenciáján, amely 2016. november 6-án lépett hatályba. A Párizsi Megállapodást a 2016. évi L. törvény hirdeti ki, a megállapodás a Kiotói Jegyzőkönyvet váltja fel 2020-tól.

Lásd még HÍREK,ÚJSÁGOK menüpont alatt a Párizsi klímacsúcs című cikket (2015. december), valamint A Föld napja című cikket (2016. április): https://termeszetor.hu/cikkek/hirek--ujsagok/

 

BIOLÓGIAI INVÁZIÓ

A vadon élő fajok elszaporodási és kihalás elleni stratégiájának része az új területeken történő megtelepedésük, a kolonizáció. A földrajzi távolságok és az ökológiai gátak azonban határt szabnak a szétterjedésnek, és lehetővé teszik az ökoszisztémák meghatározott földrajzi térhez kötött evolúcióját és az ökológiai stabilitást biztosító biológiai sokféleséget.

Egy új faj érkezése ugyanakkor természetes jelenség, de a legtöbb idegenhonos faj nem marad életképes, nem tesz szert ökológiai jelentőségre, nem válik invázióssá (invázió = elözönlés, behatolás). Európában mintegy 12.000 nem őshonos faj van. Vannak azonban kivételek, kb. 10 % arányban. Ezek az invázióssá váló idegenhonos fajok kiszoríthatják az őshonos fajokat, azok kihalását okozhatják, kiszámíthatatlan hatást gyakorolva a biológiai sokféleségre hozzájárulnak az ökoszisztémák homogenizációjához, és a globális biodiverzitás-csökkenés egyik fő okozójává válhatnak. Ezeket az idegenhonos inváziós fajokat nevezzük özönfajoknak.

A globalizáció, az egyre növekvő kereskedelem és idegenforgalom következtében a növény- és állatfajok számára lehetővé válik ugyanis a terjedésüket akadályozó természetföldrajzi akadályok leküzdése és a természetes elterjedési területükön kívülre történő behurcolásuk. A globalizáció miatti behurcolás, valamint a szándékos betelepítés az alapvető oka az özönfajok megjelenésének.

A biológiai invázió megelőzése, az özönfajok elleni védekezés egyaránt kiemelt fontosságú természetvédelmi és gazdálkodási feladat. Az özönfajok térhódítását ugyanis a természetes és a természetközeli élőhelyeket veszélyeztető legjelentősebb tényezők közt tartják számon. Természetvédelmi szempontból elsősorban a természetes növény- és állatvilágra veszélyt jelentő özönfajok elleni védekezéssel kell foglalkoznunk.

A természetes hazai növény- és állatvilágra természetvédelmi szempontból veszélyt jelentő özönfaj például a bálványfa, a keskenylevelű ezüstfa, a zöld juhar, a fehér akác* (egyben hungarikum!), a magas aranyvessző, a parlagfű, a selyemkóró, a muflon, a dámszarvas, az amur, a busa, a mediterrán csiga és további több tucat növény- és állatfaj. Hazánkban még nem megtelepedett potenciálisan veszélyt jelentő özönfaj a nílusi lúd, a kanadai lúd, a mosómedve, a díszes ékszerteknős, a fekete amur és számos további faj.

Az idegenhonos inváziós fajok kérdése ma már globális probléma, amely nemzetközi fellépést igényel. A riói egyezmény a biológiai sokféleségről, az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló berni egyezmény, elsősorban a berni egyezmény részes feleinek szóló európai stratégia az özönfajok ellen, továbbá az idegenhonos özönfajok szabályozására vonatkozó EU rendelet (2014. október) a nemzetközi keretei az özönfajok elleni négylépcsős védekezésnek:

1) a bekerülés megelőzése;

2) a megtelepedés megelőzése, a faj kiszorítása;

3) a faj elszigetelése, hosszú távú állományszabályozása;

4) a biológiai invázióval érintett természetes élőhelyek, illetve ökoszisztémák helyreállítása.

Lásd még HÍREK,ÚJSÁGOK menüpont alatt az Inváziós bírság című cikket (2016. december)https://termeszetor.hu/cikkek/hirek--ujsagok/

*Megjegyzések

Hazánkban őshonosak azok a vadon élő szervezetek, amelyek az utolsó két évezred óta a Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában – nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként – élnek, illetve éltek [1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 8. § (2)]. A fehér akác (Robinia pseudoacacia) a pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába tartozó hazánkban nem őshonos fafaj. Hazája Észak-Amerika, Európába az 1600-as évek elején került. Jean Robin ültette először a Pennsylvaniából hozott csemetét a párizsi királyi füvészkertbe, Linné róla vette az akác latin nevét (Robinia). Magyarországra a 18. században telepítették az alföldi futóhomok megkötésére. 1966-ban megjelent Erdei fák és cserjék című erdészeti szakkönyv szerint az akkori összes erdőterület 16 %-át elfoglaló fafaj területi arányát fafajpolitikai megfontolásból 11 %-ra kell csökkenteni. Ennek ellenére – fél évszázad múltán – ma a hazai fafajaink közül a legtöbb területet, az összes erdőterület több mint 24 %-át foglalja el.

A vadon élő fajok honosság szerinti egyszerűsített csoportosítása az alábbi.

Vadon élő fajok (növényfajok, állatfajok, gombafajok) 

1) Őshonos fajok:

     1.1) elterjedt őshonos fajok,

     1.2) veszélyeztetett őshonos fajok,

     1.3) visszatelepülő őshonos fajok,

     1.4) tájidegen fajok*.

2) Rejtett honosságú fajok

3) Idegenhonos fajok

  a) a bekerülés módja szerint:

     3.1) behurcolt fajok,

     3.2) betelepített fajok,

     3.3) spontán benyomult fajok;

  b) a terjedés szerint:

     3.1) elszigetelt, nem terjedő idegenhonos fajok,

     3.2) potenciálisan veszélyt jelentő idegenhonos fajok,

     3.3) intenzíven terjedő idegenhonos fajok: inváziós özönfajok.

 

* Az országban őshonosak, de az adott természeti táj klimatikus és termőhelyi viszonyai között természetes módon nem fordulnak elő.

 

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM A BIBLIÁBAN

A természet, az ökológiai jelenségek és a vallási rendszerek, kereszténység kapcsolatával az ökoteológia foglalkozik. Keresztény ország vagyunk, tekintsünk hát vissza a Biblián keresztül a múlt világába! A természet a Biblia része a teremtésben, a Paradicsomban, a bibliai helyszíneken, és a természet erői működnek a vízözönben. A környezet- és természetvédelem szintén megjelenik már a Bibliában, a bibliai időkben, erről az érdekes témáról szól Raj Tamás (történész, 1940 - 2010) alábbi könyve.

raj-tamas-konyve.jpgEmber-e a mező fája? - Környezet- és természetvédelem a Bibliában címmel jelent meg Raj Tamás könyve 2008-ban, a Biblia évében. A könyv címe utalás Mózes egyik fontos törvényére, amely 3500 évvel ezelőtt előírta, hogy „ha ostromolsz egy várost, ne vágd ki a fákat körülötte” (ami annak idején és még sokáig általános szokás volt), „hiszen ember-e a mező fája, hogy ellene hadat viselj?”

Raj Tamás szerint az emberiség egész eddigi története lényegében véve nem más, mint küzdelem a fennmaradásért, a környezettel, a természet erőivel, az éghajlati feltételekkel és különféle élőlényekkel szemben. Mostanában mintha mindez alapvetően megfordult volna. Az emberiség egész elkövetkező története minden bizonnyal nem lesz más, mint küzdelem a környezet, a természet erői, az éghajlati feltételek és különféle élőlények fennmaradásért, önmagával szemben.

Ahhoz, hogy az ember erre a küzdelemre képes legyen, újfajta látás- és gondolkodásmódra van szüksége. Az új szemlélethez kívánja a könyv hozzásegíteni az olvasót, amikor példákat emel ki a Biblia világából, bizonyítva, hogy ebből az ősi forrásból, annak szelleméből bízvást meríthetünk. Segíthet a könyv abban, hogy megossza az olvasóval a Biblia ma is érvényes környezet- és természetvédelmi tanításait. Bálint György kertészmérnök a kötettel összefüggésben elmondta, hogy sok olyan gondolat, utasítás, előírás van a Bibliában, ami tovább gondolva nagy segítségére lehet a tudománynak és az embernek egyaránt.

A Biblia négy féle világot különböztet meg a Földön:

a néma az élettelen kövek, ásványok világa,

a virágzó a növényvilág,

az élő az állatvilág,

a beszélő az emberek világa.

Mindezek között külön tárgyalja és nagy tisztelettel adózik a fáknak. A bibliai előírásból következett az a gyakorlat, hogy tilos volt bármiféle termő gyümölcsfát kivágni, mert annak termése bármikor élelemként szolgálhat a szegényeknek. Ugyancsak tilos volt olyan fát is kivágni, amelyen madarak fészkeltek. A termőföld kíméléséről az olvasható a Bibliában, hogy minden hetedik évben hagyják bevetetlenül, hogy a föld pihenhessen. A manna történetét is elmagyarázza a szerző a Biblia nyomán. Ez segítette a túlélést a sivatagban. A tamariszkusz cserjén élő apró rovar daraszem nagyságú tojása volt ez a rendkívül tápláló étek, amelyet hajnalban, a harmat hullása után kellett gyűjteni, és ez megmentette a pusztában vándorló zsidókat az éhhaláltól.

Érdekes téma az állatok a Bibliában összehasonlítva más hitekkel és felfogásokkal.

Megjegyzés: a természet védőszentje, a természetvédelem égi szószólója Assisi Szent Ferenc, az erdészek és a vadászok védőszentje Szent Hubertus, a halászoké - horgászoké Szent András és Szent Péter.

 

ÉLETHOSSZAK

Az élőlények genetikai programja behatárolt, a világlét időtávlataiban viszonylag rövidre szabott életet tesz lehetővé, ami a fajtól, az ökológiai feltételektől, többek közt a táplálékláncban elfoglalt helytől, a táplálkozástól és az egészségi állapottól is függ.

allatov.jpgAz ember születéskor várható élethossza mintegy 65 - 70 év, egyre növekvő átlagértékkel és felső korral, a 100 év feletti azonban már matuzsálemi kor. Az eddig elért leghosszabb életkor ismereteink szerint 122 év volt. Kevésbé vannak információink e tekintetben a vadon élő állatvilág jelentős részéről.

A tiszavirág lárvája 3 évig készül arra, hogy aztán legfeljebb egy órát repüljön, és a nászrepüléssel, a párzással gondoskodjon a következő nemzedékről, majd elpusztul. A bogarak lárvája fajtól függően több évig él, aztán a kifejlett imágó néhány hetet, hónapot. A lepkék is legfeljebb hónapokat élnek. A két háziasított rovarfaj közül az egyik a háziméh, amelynek méhcsaládjában a dolgozók 1 - 6 hónapig, a herék 3 - 5 hónapig, az anya 3 - 5 évig él (a másik háziasított rovarfaj a selyemlepke). Leghosszabb életű állatok a kagylók, a sellőkagyló akár 400 évet is élhet.

Van olyan teknősfaj, amely 250 évig is elélhet, a grönlandi bálna életkora is meghaladhatja a 100 évet. Szintén hosszú életűek az aligátorok. A halfajok többsége 1-2 évtől 1-2 évtizedig éli vízi világát, léteznek azonban jóval hosszabb életűek is, ilyen például a ponty.

A szárazföldi gerincesek közül a nagyobb méretű fajok élnek tovább. Az elefántok élettartama elérheti a 80 évet, az oroszlánoké mintegy 50 év, a majmoké és a rinocéroszé kevesebb. A gímszarvas, az őz, a farkas és a róka nagy átlagban 15 évig él, a medve akár 40 - 50 évig is, a mókus átlag-élettartama 3 - 5 év.  A madarak jellemzően 3 – 30 év élettartamúak, de a gólya 70 évet, a varjú, a holló, a hattyú és egyes papagájfajok 100 évet is élhetnek.

Más a helyzet a növényvilágban, ahol az állatrekordoknál egy-két nagyságrenddel hosszabb élettartam is lehetséges. A Föld legidősebb fái egy svédországi lucfenyő, amelynek életkora 9550 év, valamint egy kaliforniai simatűjű szálkásfenyő a több mint 5000 éves korával. Magyarországon van 800 éves tölgyfa és 700 éves kislevelű hárs. A kutatók több 5000 éves növényt regisztráltak az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában és másutt.